Pars Morakabat

  • FERTILIZER + TE FOR SOIL IMPROVEMENT AND FERTILIZATION.FREE FROM DESEASES, INSECT PEST AND WEED SEEDS

مزیت استفاده از کود مرغی

مزیت استفاده از کود مرغی

انواع کود مرغ

کود مرغ بسته به پرورش داراي انواع زير مي باشد:

کود بستر جوجه هاي گوشتي:

اين کود داراي پروتئين بالا بوده و حاوي 30-18 درصد اسيد اوريک،17-12 درصد آمونياک،4-2 درصد کراتين و ديگر ترکيبات ازته مي باشد و انرژي آن نيز بالاتر از انواع ديگر کودهاي مرغي مي باشد.به طور کلي ارزش کيفيت اين نوع کود مرغي بستگي به نوع موادي که براي بستر به کار مي رود و همچنين مديريت کود در طول دوره پرورش دارد مثل خاک،سنگريزه و آهک موجود در کف سالن يا محل ذخيره کود نيز تحت تإثير قابل ملاحظه اي روي درصد خاکستر کود مرغي خواهد داشت.

کود نيمچه هاي تخمگذار يا مادر:

اين کود از پرورش نيمچه هاي جانشين شونده تخمگذار يا مادر به دست مي آيد.ارزش اين کود ها که حاوي فضولات و بستر هستند کمتر از کود جوجه هاي گوشتي است زيرا در پرورش نيمچه ها از مقدار بيشتر مواد بستر استفاده مي شود همچنين غذاي اين مرحله پرنده حاوي انرژي و پروتئين خام کمتر و الياف بيشتر از غذاي جوجه هاي گوشتي است.

کود مرغهاي تخمگذار يا مادر در روش بستر:

اين نوع کود از لانه هائي که در آن مرغ تخمگذار و يا مادرهاي گوشتي يا تخمگذار در روي بستر نگهداري مي شوند جمع آوري مي گردد و نسبت بستر به فضولات در آن کمتر از کود جوجه هاي گوشتي است از اين رو الياف خام آن کمتر مي باشد.به طور کلي ترکيبات آن حاوي 16-22 درصد پروتئين،کلسيم آن در حدود 6 درصد فسفر در مقايسه با کلسيم کم و در حدود 2.4-1.8 مي باشد.

فضولات يا کود سيستم قفس:

کود طيوري که در قفس نگهداري مي شوند خالص و بدون بستر مي باشد از اين رو ارزش آن بيشتر بوده و براي استفاده در تغذيه دام ها به کار برده مي شود.

 در اين مورد بايستي نکات زير رعايت شود:

کود به طور تازه جمع آوري شود.

از گله هايي که دارو در آ«ها به منظور پيشگيري يا معالجه استفاده مي شود تهيه نشده باشد.

توسط حرارت(کود خشک کن)رطوبت آن کمتر از 15 درصد کاهش يافته باشد.

حاوي مواد خارجي مثل سنگ،شيشه،ميخ و سيم و غيره نباشد.

از نظر مواد غذائي مانند پروتئين،چربي،الياف خام و کلسيم و فسفر ترکيب شيميائي آن در آزمايشگاه اندازه گيري شده باشد.
روش هاي فرآوري کود مرغي:

هرچه فضولات و کود توليد شده زودتر جمع آوري شود مقدار کمتري از مواد آلي مانند پروتئين خام و ديگر مواد غذائي پر ارزش تلف خواهد شد.رطوبت و حرارت زياد مهمترين عوامل در تجزيه کود هستند و هرچه رطوبت و حرارت بيشتر باشد مقدار بيشتري از ازت آلي(اسيد اوريک و اوره)به ازت معدني تبديل مي شود.از اين رو براي استفاده بايد آن را عمل آورد به طوري که اسيد اوريک به کربنات آمونيوم که از نظر باروري زمين اهميت دارد تبديل شود.

براي عمل آوري و ذخيره کود از روش هاي زير استفاده مي شود:

1-روش روي هم انباشتن(دپو كردن):

بعد از پايان مرحله پرورش كود ها را در روش بستر و يا در روش قفس از لانه خارج كرده و در زميني خارج از مرغداري و در فضاي سر پوشيده روي هم دپو كرده و يا در گودالي سيماني ذخيره مي كنند.بسته به مدتي كه در محل ذخيره مي شود واكنش هاي شيميايي بر اثر فعاليت ميكرو ارگانيسم هاي هوازي و غير هوازي در كود به وجود مي آيد كه نتيجه آن تغييراتي در تركيب شيميائي كود مرغ و از دست دادن مقداري ازت عالي مي شود.معمولا كود دپو شده را هر چند روز يك بار بايد مرتب زير ورو كرد و به هم زد.اين گونه كود در كشاورزي مصرف دارد.

2-خشك كردن كود:

امروزه خشك كردن كود پس از جمع آوري در اغلب كشور ها متداول است اين وسيله سبب كاهش حجم فضولات و كود تا ميزان 20-30 درصد حجم اوليه مي گردد از اين رو ذخيره ان احتياج به فضاي كمتري دارد و حمل ونقل آن ارزانتر از كود معمولي و همچنين از تكثير لارو و حشرات در داخل كود جلوگيري به عمل مي آيد.خشك كردن كود ممكن است به دو روش طبيعي و يا مكانيكي صورت پذيرد كه در روش طبيعي از اشعه آفتاب استفاده مي گردد و مقدار زيادب از رطوبت كود را كاهش مي دهد و در روش ديگر از كود خشك كن هاي مكانيكي استفاده مي شود كه امروزه در كشور هاي پيشرفته مرسوم است كه در اين روش حجم فضولات به ميزان 20-30 درصد حجم اوليه مي گردد كه استفاده از اين روش مستلزم سرمايه گذاري اوليه براي خريد دستگاه هاي لازم و سوخت و هزينه هاي جاري مي باشد.

تجهيزات مختلفي براي خشك كردن مكانيكي كود در بازار وجود دارد كه طي آن كو مرغ پس از خشك شدن تبديل به پلت يا بلوك شده و در اختيار مصرف كنندگا قرار مي گيرد.

3-سيلو كردن كود مرغ(ensiling):

برخي از كشور ها فضولات مرغ را همراه با ضايعات كشاورزي،علوفه و ديگر مواد خشبي سيلو مي نمايند مشروط بر اينكه براي فرآوري مفيد رطوبت مناسب 40-65? و كربوهيدرات هاي محلول كافي نيز موجود باشد.بر اساس تحقيقات كازول سيلو كردن كود مرغي در رطوبت 40 درصد موجب توليد اسيد لاكتيك كافي و كاهش ph و حفظ مواد غذائي كود مرغي شده است در حالي كه سيلو با رطوبت 22 درصد باعث كاهش اسيد اوريك و افزايش آمونياك مي گردد.

براي سيلو كردن كود مرغي مي توان از توأم كردن آن با كاه يا پوسته برنج يا ذرت علوفه اي استفاده نمود.سيلو كردن مدفوع به عنوان يك روش عمل آوري مناسب مورد قبول قرار كرفته است و از آن در مزارع بزرگ وكوچك و بيشتر براي خوراك دام استفاده مي گردد.

در ايران مي توان از روش دپو كردن و يا خشك كردن طبيعي و يا مكانيكي براي آماده كردن كود مرغي به سهولت استفاده نمود.

 انواع استفاده از کود مرغ:

استفاده از کود مرغ در کشاورزي:قسمت اعظم کود حيواني از جمله کود مرغ امروزه در دنيا و ايران به مصرف کشاورزي مي رسد.امتياز و خواص کود مرغي در کشاورزي عبارتند از:

تا‌مين مقدار زيادي از عناصر غذائي مورد استفاده گياه مثل نيتروژن(N)فسفر(P)و پتاسيم و غيره به خاک زراعتي.

تشکيل هوموس در خاک که باعث اصلاح خاک سطحي و اصلاح شرايط فيزيکي زمين يا بافت سنگين و سبک مي شود که نتيجه آن تهويه خاک،افزايش قدرت رويش بذر و درخت و افزايش ظرفيت نگهداري آب در زمين و بالاخره افزايش فعاليت ميكروارگانيسم هاي مفيد در خاك مي باشد.

بنابراين با مصرف متناسب كود مرغي در كشاورزي كيفيت خاك از نظر فيزيكي و شيميائي افزايش يافته و در اين صورت احتياج به استفاده از حداقل كود شيميائي است و اين امر از نظر اقتصادي نيز كاملا مقرون به صرفه است(با توجه به اينكه هر ???? قطعه جوجه كبابي در طي ? هفته ? تا ?.? تن كود توليد مي كنند)

بر اساس هر تن كود تر ?/?? كيلوگرم مواد نيتروژني و ?? كيلوگرم فسفات به صورت P2O2 و ?? كيلوگرم پتاسيم به طور خالص وجود داشته است.در كود خشك شده اين مقادير به ?? كيلوگرم مواد نيتروژني و ?? كيلوگرم مواد فسفاتي و ?? كيلوگرم مواد پتاسيمي افزايش مي يابد.با اضافه نمودن كودهايي مانند سوپر فسفات که باعث باقي ماندن گوگرد در آن و همچنين پودر آهك جهت جلو گيري از ايجاد بوي نامطبوع ارزش اقتصادي آن را بالا برد.

استفاده از اين كود علاوه بر اينكه سبب مي شود اولين محصول به خوبي يرداشت شود مقدار يك دوم تا دو سوم كود پس از خرمن در زمين باقي مانده و محصولات بعدي كه كاشته مي شوند مورد استفاده قرار گيرد.(طبق برآورد كارشناسان كشاورزي در هندوستان يك تن كود بستر مساوي ?? كيلو كود شيميائي فسفات آمونيوم و ??? كيلوگرم سوپرفسفات و ?? كيلوگرم سولفات پتاسيم مي باشد)

بر اساس آمار موجود در حال حاضر در ايران در حدود ?/? نيليون تن كود مرغي توليد مي شود كه قسمتي از آن در باغات پسته جنوب مانند كرمان و رفسنجان مورد استفاده قرار مي گيرد و بقيه در محل مرغداري باقي مانده و دچار كپك زدگي شده و دور ريخته مي شود.حال آنكه مي توان از كود مرغ توليدي در كشور براي ?/? ميليون هكتار كشت حبوبات مانند ذرت‏،گندم و برنج و چغندر و درختان مثمر از جمله پسته استفاده نمود.

به طور كلي استفاده صحيح از كود مرغي فرآوردي شده داراي مزاياي زير است:

?)استفاده بهينه از كود مرغ به عنوان يك ماده با ارزش جهت استفاده در كشاورزي

?)جلوگيري از آلودگي محيط زيست ناشي از مقادير عظيم كود مرغ در كشور

?)كمك بسزا به مرغداران براي تهيه بازار جديد جهت فروش كود مرغ و حل يكي از مشكلات مرغداري كشور

?)جلوگيري از ورود مقادير قابل توجهي كود شيميائي از خارج كشور در نتيجه صرفه جوئي ارزي.

?)كمك به حفظ و زنده ماندن زمين هاي كشاورزي براي نسل بعد.