Pars Morakabat

  • FERTILIZER + TE FOR SOIL IMPROVEMENT AND FERTILIZATION.FREE FROM DESEASES, INSECT PEST AND WEED SEEDS

مزیت استفاده ازکود گرانوله فرتی روس

مزیت استفاده ازکود گرانوله فرتی روس

کود فرتی روس ( گرانول - مصرف خاکی )

کود فرتیروس گرانول از جمله کود های مرکب بشمار می رود و شامل فسفر ، پتاسیم و میکرو المان اصلی آهن است که بطور معمول مورد نیاز مرکبات می باشند و بر اساس نیاز های خاص و تجربه و تحقیق جهت مصرف در باغات مرکبات طراحی و تولید شده است.

با مصرف این عناصر در مرکبات جهش چشمگیری در کمیت و کیفیفت محصول به وجود می آید.

از دیگر عناصر کود فرتیروس جنوبگان می توان به گوگرد و کلسیم اشاره نمود که علاوه بر تأمین نیاز غذایی گیاهان ، نقش اصلاح کنندگی خاک را داشته و موجب بهبود پارامتر های کیفی مربوط به خاک می شوند.


نحوه مصرف کود فرتیروس جنوبگان:

بصورت چالکود ترجیحاٌ با کود حیوانی می باشد. بهترین زمان مصرف این کود اواخر پاییز و اوایل زمستان می باشد.


میزان مصرف:

در باغات مرکبات 500 تا 1000 کیلوگرم در هر هکتار بسته به سن و تاج درخت.


بسته بندی:

25 کیلوگرمی